is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Eerste deel. Beginnende met het jaar 1752, waar mede de heer Wagenaar eindigt

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HXSTORïE-BESCHRYVÏNG. 235

der Stad Haarlem zoude ftryden, tot hun leed- ] weezen was veroorzaakt, dat Haare Koning-' lyke Hoogheid daar uit als nog geene verkiezing had gelieven te doen, waar uit zy veele gevolgen vreesden, en dewyl Hun Ed: Gr: Achtb: oordeelden, dat de wettigheid van dezelve nominatie niet kragtiger konde worden bevestigd, dan door den Souvcrein zei ven, aanwien, buiten tegenfpraak, de uitlegging der Privilegiën alleen toekwam, daarömme hadden goed gevonden, by Hun Ed: Mog: ernftjg aan te dringen dat de Heeren Staaten ten fpoedigften mogten worden befchreven, om, in de eerst volgende week, of was het ook in het laatfte van dezelve, nadere voordragt te kunnen doen: De Heeren Gecommitteerde Raden befchouden de zaak echter niet van zo veel aandrang , dat daar toe zo eene buitengewoone bezigheid en gerugt, als de befchryving der Vergadering veroorzaaken moest, nodig was; dit koelzinnige was niet zeer naar het genoegen van, de Heeren Gedeputeerden van de Vroedfchap, zo dat zy goedvonden daar over in nadere onderhandeling te treeden met de Heeren Beelaerts, oVAcquet, en den Raad-Penfionaris, by welke

757-,