is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Tweede deel. Beginnende met het jaar 1759

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTOÜIE-BESCHRVVING. III

algemeen, en den ftaat van hunne finanti-ij en in het byzonder, geen middel vonden, om voldoende te beantwoorden , aan de weder vergoeding der tegenwoordig door hunne Hoog Mogende aantewendene noodzakelyke kosten. —

Omtrent deze tyd, wierden de hooge bezigheden van de Heeren Staten Generaal mede zeer verhinderd door eene onaangenaame ontmoeting met den Land Grave van Hesfen Casfel, waar by dezelve zich beledigd vonden in de rechten, hun , overeenkomstig de gemeene wetten van alle natiën, behoorende, hoogst dezelve gevoelden zich hier door te fterker getroffen, om dat zy fteeds aan de gezanten van de vreemde Hoven, die herwaards gezonden wierden om de belangens van hunne Meesters waar te nemen , dat geheiligd karakter erkenden: Het was 'er dus mede gelegen, dat aan den Heere Grave van Wartensleben, buitengewoon gezant van deze Republiek by de drie geestelyke Keurvorsten, mitsgaders byden Opperrynfchen, Nederrynfehen, en West-J faalfchen , kreitz , een hoonend ongelykx door de regeering van Kasfel was aange-( daan: Als uitvoerder van het Testament

van

'erongé- .

i'ken clen

iravevan

Vanen-

leben

ange^

laan.