is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Tweede deel. Beginnende met het jaar 1759

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE-BESCHRY VING. 235

zyne Doorlugtige Hoogheid verklaarde, i; dat, dezen flap van 't Hof, geen geringe" verwondering by hem verwekt had, naar dien hy, by een volieedig en onpartydig onderzoek, de zaak, volgens zyn oordeel, zodanig befiist had, als hy ten meesten nutte en welwezen van den lande, dacht te behooren, waarom het hem ook fmerte den Hove voor te moeten houden , dat de verbindende kracht en regtmaatige uitwerking van zyne uitfpraaken, hem als Stadhouder, volgens het reglement op de Regeering van den jaare 1748, onwrikbaar toekomende, by niemand minder dan by de Raaden van een Hof van juftitie, aan welks hoofd hy zeiven geplaatst was, in twyffel behoorde te worden getrokken. HetHofegter, nayverig op deszelvs wettige rechten, oordeelde zich bevoegd, ja zelvs verpligt, om des wege nadere vertoogen aan de Heeren Staaten van Friesland als deszelfs eenigen fouverein te moeten doen, waar in zy aan toonden dat het ftaatsbefluit ter bevestiging van den uitfpraak van den Erfftadhouder, niet alleen een beflisfing van de zaak in verfchil, maar ook een reglement voor het toekomende inhield, waar door de jurisdictie

van