Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FOORREDEN. vu

zen allesömvattenden zin voorflclde: zoo was hy te. vens de eer/ie, die dezelve beandwoordde. Hield men al de laatjlc , ik meen de Bovennatuurkunde , ten onzen opzigt voor onmooglyk ; dan nog bleef de gewigtige vraag over, ten aanzien der zuivere Wisen Natuur ■ kunde , en vorderde de diepjle ontleding van ons denkvermogen : want in de oorfpronglyke inrigting van hetzelve kan alleen het andwoord te zoeken zyn; en noch de ervaring , noch de ge. fchiedenis der ontwikkeling van den menschlyken geest door befchaving, kan ons hier te regt helpen ; wyl ervaring ons nimmer noodzaaklykheid en algemeenheid in den ftrcngften zin kan leer en, en wyl in de gefebiedenis der ontwikkeling de oorfpronglyke inrigting van ons denkvermogen reeds vooraf onder field wordt.

Ik zal niet herhaalen wat ik by vorige gelegenleden gezegd heb , door den altyd verwonderingwaardigen gang des wydberoemden Wyzen van Duitschland, Minerva's tegenwoordige zetel, voor tnyn' Lezer te ontvnkkelen : ik wil thands, volgends myn oogmerk , alleenlyk doen opmerken , dat de groote Wysgeer de formen der zinnenlykheid en de categoricn , of zuivere verfiandsbegrifpen , uit geene hoogere gronden betoogd, en de ervaring als gegeven daadzaak onder/leid heeft,- om die begrippen en fynthetifche oordeelen van voren, op weU ken alle mooglyke ervaring fleunt , aantewyzen. Mannen van naam in het vak der Wysgeerte, zoo wel ah wy sneuzen en napraters, hebben dit in den * 4 Heer

Sluiten