Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van di grenzen der menschlijke kennis. C71

klaard (geëxpliceerd) kan worden: want, naardien hetzelve blootlijk uit de ervaring gefchept is; kan men nooit zeker zijn, dat het de vereischte uitvoerigheid en juistheid bezitte, en dat men niet misfchien, in het vervolg, ontdekken zal, dat men of te weinig, ofte veel kenmerken van hetzelve had opgegeven. Even zoo weinig kan een van voren gegeven begrip (als men, gelijk men moet, naauwkeuriglijk wil fpreken) gedefinieerd worden , bij voorbeeld, het begrip van zelfstandigheid, oorzaak, regt, en dergelijken. Want, daar het begrip, gelijk het gegeven is, veele donkere voorftellingen behelzen kan, die wij in de ontleding van hetzelve voorbij gaan (fchoon wij van dezelven ons egter in de toepasfing bedienen); zoo is de genoegzame uitvoerigheid van de ontleding mijnes begrips immer twijfelachtig, en kan flegts door veele zamentreffende voorbeelden vermoedlijk gemaakt, doch nooit met apodictifche zekerheid worden bewezen. De wijsgeerte kan derhalve gegeven begrippen alleenlijk analijtisch ontleden, en gelijk Kant het noemt, verklaaren (exponeeren) (*).

Even

(*) Crit. der rein, Vern. ƒ. 757. 'Er blijven dus geene andere begrippen overig, als gefchikt voor definitie, dan alleen zoodanige, die eene wilkeurige fijnthejis behelzen , welke va» voren kan gecongrueerd worden. Bij gevolg,

zijn

Sluiten