Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. n

Het ryk word ftraks verfcheurd door bloedige krakeelen; Dus ploft dat lighaam, zwak en afgemat, ter neêr, Maar held Martél ftaat op, en die verheft het weêr; Hy doet in uwe ziel die heldedeugd ontwaaken, Die,'t Franfche kenmerk zynde, uwglori moetvolmaaken.

6 Lotgenooten van myn' vader! heldenftoet! Die, onder zyn banier, vocht met een' leeuwenmoed, Ontdekt hem, op uw borst, de tekenen dier wonden, Die hy u geeven zag, aan zyncn dienst verbonden. Zyn fchim wacht van uw hart geen fchoonre loffpraak af: Die fchatting des foldaats zyn Iauwren om zyn graf... Martel was winnaar, held, hy deed de orkaanen zwichten; 'k Ben meer dan hy, 'k ben vorst, en zal dus meer verrichten, 'k Heb die nieuwszuchtigen, ('s lands pesten in de daad, 's Lands vaderen in naam,) verdelgd in deezen Staat. 'kHeb eiken rechtbank reeds zyn veerkracht weêrgefchonkcn. De Tweedragt zy voortaan aan ketenen geklonken. Hernieuwen we eindlyk eens de volksvergadering, Waarin de klaagftem fchreide en haaren troost ontfing; Waarin 's lands wet regeert, waarin zelfs de opperhecren, Voor 't outer van het Recht, hunne oppermagt ontbeercn ; Waarin de vorst zich naast den onderdaan bevind, Die't volk dan 't meest bemint, wanneer hem 't volk bemint.

ricomer, aangedaan. Aanfchouw dit vreugdgeween, 't vertedrend hulde bieden, De traanen op 't gelaat van al deeze oorlogslieden. Ach! wie toch hunner voelt geen blydfchap in 't gemoed? Zie hier 't waar oogenblik, dat u regeeren doet;

Dat

Sluiten