Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,* T R E CT R'. S . P E t. \M

•men, van wederzyde, fchikkingén maaken ,- om-u zonder gevaar by elkander te brengen; ik fidder afs •ik aan de'gevaaren, waaraan gy u gaat blootge.e• ven, denk!

- .. emma, metftandvastigkeid.

Vermoei' my toch zóó niet met uwen kommer

over my; myn beiluit is genoomen; niemand dan ik •Zelf moet, wil het de hemel, mynen Hammond"van unyne komst alhier verwittigen; myn moedis geen

ydel heroïsme; het is plicht en huwelykstrauw #-

angst en verlangen dat my tot hem dryft; ik moet ■hem toonen dat Emma zyner waai'dig is, en 'er gec•n'e menfehelyke macht beftaat, die vermoogend;fe ony, op den duur, van hem te fclreiden!...(vroiykQ -Hoezal ik hem verrasfchen!...hy zal my gewis niet

kennen — hy zal zyne oogen wantrouwen!.. (met -gevoel.) en hoe teder zal die edele myne ftandvas«tgtèB beloonen!.... Misgun, misgun my deeze

blyde toekomst niet! - -

eduard. " - ' '" *•--

. ' Het zy dan zoo; doch beloof my dat gy alle moogelyke oróziêhüg-heid,om uwe'fekfe te vermommen, zult gebruiken; de foldaat is zomwylen töutaal iaongebonden en zonder orde; voornaamclyk wanneer hy in het veld is, • ''

e m m a.

Ho! ten dien opzichten heb ik reeds gezorgd! Da heer Raymund weet dat ik het vermoogen der kruïB 4 den,

Sluiten