Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT. 3

wenschte een gebooren Engelschman te zijn. Doch moet ik daarom het uitfchot dier Natiën, die onze jongeliedentot medgezellen en vrienden verftrekken, cf hun tot Gouverneurs gegeeven worden, en die liet alleen te doen is, om hunne beurs te vullen, hoogachten. Dit mij te vergen was een onredelijkheid, dit ik van geen mijner Landgenooten durf te verwachten, zonder hem te hoonen, althans geen verftandig Buitenlander zou dit van mij eifchen. — Dat ik mijn Jhik de Hollanders en niet de Nederlanders genoemd heb, is gefchied, emdat zich ook de inwooners van nog tien gewesten buiten de onze Nederlanders noemen, en ik deezen niet bedoel: {Zeker zouden die een gansch ander Tooneel opleveren. ) terwijl ook Hollanders de algemeens Volksnaam bij Buitenlanders is. — Zedenfpel heb ik het ftuk genoemd, om dat het fluk mij meer dien titel, dan dien van Blijfpel Jcheen te verdienen.

PER-

Sluiten