is toegevoegd aan uw favorieten.

De verzoening, of De broedertwist, tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL, . ISf

f

lotje.

Hartlijk gaerne.

bloem.

En ik uw' breeven vader.

LOTTE.

6! Gij zijt zoo goed — ( met ftilte traenen ,) ik verdien dit niet.

bloem.

Ja gij verdient bet, of ik zou mij bedriegen, en die een meisje zeven maenden lang aen het ziekbed haers vaders kon gaedcflaen , kan in zijne keuze niet dwaelcn. in Ik fmeck u , Mn hart en hand.

lotje, ( door haere aendoening overweldigd, i'jorjlelt zich los; werpt zich in de armen haers -vaders, en verbergt haer gezicht op zijne borst.)

Lieve vader!

philip, (legt zijne hand op haer hoofd.) God zegent mij heden om uwenwille ! goed, lief kind! Jank dit geluk aen uwe kinderlijke liefde. Waerdige Doctor! Dierbaere vriend! zoo thans mijne borst op nieuw bloede, ,vare het uwe fchuld, Doch gij zoudt mij den fchponften lood doen fterven. Den dood der vreugde.

bloem, ( vat zijne hand:) ö Laet mij den vaderlijken zegen deelen!

philip, (met hartlijke aendoening. ) Mijn zoon ! — fchaem u niet, Lotje', den man, die u zoo jemint, de gloeijende wangen te toonen.

lotje, (ziet fchroomvallig op.)

philip.

I Geef hem , in uws vaders tegenwoordigheid den eerften kusch.,

bloem,.