Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT. vïi

of leezers die niet zeer bekend zijn met de gefchiedenis der lleadmisiïe van van der capellen, de leezing van het Naabericht agter het laatfle jïuk van capellen regent ten verftande biervan wel aanraaden. De ft erf gevallen van de Weduwe mvan der. capellen, en van zijnen boezemvriend d up u y bragten te weeg, dat de nabijheid des tijds minder fchaaden kon , want een openlijk Verkondiger van gods woord , ftaande iijn leeven, ten Tooneele te voeren, voelt elk, dat iets ongerijmds bevat. V Is waar, wij hebben omtrent twee, zo wij'meenen, nog leevendeperfoonen, dit gewaagd, maar hoe aanzienlijk derzelver Charatter zij, hetzelve is niet aan die kiefche aanmerkingen van het algemeen onderworpen, en wij verheelden omtrent hun Eds. ons zodanig te hebben uitgedrukt, dat hun Eds. onze pooging niet geheel zullen aj keuren , als ftrekkende, om, door hun ten Tooneel te voeren met een der grootfte Staats - mannen , zoveel ons vermogen toelaat , de handhaaving van den wettigen Regeeringsvorm en der zo duurgekogte Vnjheid deezer Landen te bevorderen. Wat de netelige Staatsomftandigheden betreft, hier zagen wij meerder lichts in, dan voorheen; althans deezen waren niet genoegzaam , om ons van ons oogmerk te doen afzien; en wij hoopen , dat onze haat tegen vleierij, en affchuw om perfoonlijk te beleedigen, uit dit Stuk op nieuw zullen blijken. Wij hebben , V is waar, in 's Lauds verfchillen onze partij gekoozen , en zo wij hooA 4 pen

Sluiten