is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t *** 1

No. 33- g-

Vryheid, Gelykheid. . t

- V i/ö/ vtf/z Justitie in Gelderland ,

aan

Den Agent van Justitie der Bataaffche Republiek.

.

Medeburger !

Daar het Intermediair Administratief Beftuur van dit voormaalig Gewest, by fuccesfive Misfives in datis n April, 26 April, en 4 Mey 1.1., met de daarby gevoegde Lysten alle Copielyk hier nevens gaande, aan ons heeft kennis gegeeven van zoodane reorganilatiën en mortificatiën van Municipaliteiten, Richteren en Gcrichten, als door hetzelve in dit voormaalig Gewest waren gefchied, ten einde te ftrekken tot ons narigt, en ons zoo in het Expediëeren van Brieven als anderzints daar na te kunnen gedraagen; zoo hebben wy, overmids by Publicatie der Conftitüëerende Vergadering de dato 22 January 1.1. is geftatuëerd, dat het Juftitie-wezen op den toenmaaligen voet zoude blyven voortgaan, en daarin geene verandering of ftremming worden gemaakt, voorts dat alle Officieren van Juftitie by prövifie in hunne Posten zouden moeten blyven continueeren, ons, hoewel niet kunnende fupponeeren, dat zulks door- voorn. Beftuur propria auctoritate zoude zyn gefchied, echter bezwaard gevonden aan die aanfehryving, waar door eene geheele verandering in.de adminiftratïe van Justitie word veroorzaakt, te defereeren, zonder alvoorens deeze mefures ter' kennisfe van Ul. te hebben gebragt, en te zyn geïnformeerd , of en in hoe verre denzelve op authorifatie der Wetgeevende Vergadering of van 't Uitvoerend Bewind zyn gefchied, als waarvan wy geheel onkundig yn.

O En