is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t **9 1

No. 35-

Gelykheid, Vryheid, Broederfchap.

Extract uit de fecreete Notulen van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek.

Vrydag, den 30 Maart 1798.

Het vierde Jaar der Bataaffche Vryheid.

De Directeurs Vreede en van Langen, ingevoige den last van dit Bewind, zich begeeven hebbende na Amfterdam, ter volvoering van onderfcheidene Commisfiën, hebben gerapporteerd:

Dat enz.

Dat concerneerende het eerfte derzelve hoofddeelen al daadelyk in de eerfte plaats in aanmerking kwam hunne ingevolge het Befluit van dit Bewind van den 2.6 dezer gehouden Conferentiën met den Burger Linthorst, Pra> iident der Sociëteit voor Een en Ondeelbaarheid'te Utrecht, over het al of niet asfisteeren van denzelven Burger by eene Centraalc Vergadering den 2 dezer aanltaande maand April te Amfterdam te houden, waaromtrent Commisiarisfen het Bewind konden berigten, dat onze Centraale Vergadering tegen den 2 April aanftaande geconvoceerd, reeds lang was befchreeven, en voor zoo veel Commisfarisfen zich hadden kunnen informeeren, tot geene fchaadelyke eindens was gedestilleerd, dat zy echter om te preveniëeren dat geduurende den loop deezer Vergadering geene van de tegenwoordige orde van zaaken hadeelige voordellen gefchieden, en ter conclufie zoude worden gebragt, den Burger Linthorst hadden verZogt, om de voorn. Vergadering by te woonen, ten einde door 3yne prefentie en cafus quo te doene voordellen voornaa0 5 ment-