Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22 AUGUSTUS 1798. 575

jongstleden gemeld, hebban ter Vergadering uitgebragt het na/olgend Rapport:

Burgers Representanten !

Uwe Commisfie den 2, deezer maand benoemd geweest zynde tot het fuppediteeren van een Plan van Orgafiiiatie eener Lyfwagt voor het Vertegenwoordigend Lichaam, in welkers handen het Ulieden mede behaagd heeft, by Decreet van den 14. deezer, te ftellen eene Misftve van den Lietitenant-Colonel van Til, commandeerendc de Militie, uitaiaakende de provifieneele Lvfwagt van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, daarby verzoekende:

Om nog onder deszelfs commando te brengen een detachement Artilleristen, van 1 Lieutenant, 2 Bombardiers , 4 Corporaals en 24 Artilleristen, en ter zyuer dispofltie te ftellen , behalven de twee Metaale Kanonnen , thans voor de Hoofdwagt voor het Binnenhol geplaatst , 2 Metaale zes Ponders en 2 Caifons met 8i> Cardoefen en Druyvetrosfen en 20 duizend lcherpe Geweer-Patroonen gevuld , alsmede , dat 'er order mogt worden gefteld, dat de Bruggen der drie hoofd-ingangen van het Binnenhof wierden iii ftaat gebragt, om aan de binnenzyde opgehaald te kunnen worden.

Heeftde eer te rapporteeren, dat het aan haarlieden is voorgekoomen , niet minder nuttig, dan welvoeglyk te zyn, dat de Lvfwagt van het Wetgeevend Lichaam vier Metaale Veld ftukken, met derzelver Caifons gevuld, met de daartoe benoodigüe Ammunitie worde toegevoegd , waartoe de twee ftukken, thans voor de Hoofdwagt geplaatst, mede zouden kunnen verftrekken, welk uit gebrek der daartoe benoodigde Artilleristen, zonder eenige bediening zvn, cn deeze Lyfwagt aldus behoorde verfterkt te worden met de noodige Artilleristen, welke tot gebruik van zoodanige vier ftukken worden verëischt; dat bovendien een gewapend Corps, zoo dra het in eenigen byzonderen eed of dienst overgaat , ook daadeiyk moet worden voorzien van den gewoonen voorraad van fcherp tot gebruik van derzelver wapenen.

Waarom Uwe Commisfie aan Ulieden zouden advifeeRr 3 wn

Sluiten