is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

&9 AUGUSTUS Ï798. 771

het verleenen, van furcheance deeze zaak zoude worden gebragt uit haar geheel.

Is Befloten der Supplianten verzoek, om furcheance te accordeeren, dat namentlyk: met de voorgenomen Verpagting .op den 31. Augustus aanftaande, niet worde voordgegaan.

Waarvan by extract deezes worden kennis gegeeven, aan het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek , om deswegens de noodige ordres te geeven.

En zal overëenkomltig het 60 Articul der Staatsregeling, dit Befluit, (met en benevens de voorfchreve Requeste, in originali,) ter bekrachtiging worden gezonden aan de Tweede Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks.

En is voorts gedecreteerd, na de bekrachtiging van dit Befluit, voorfchreve Requeste, in originali, te zenden aan het voornoemd Uitvoerend Bewind, onj met terugzending van dezelve betreffende de zaak ten principaale, der Vergadering te dienen van confideratiën en advis. {Zonder refumtie.}

Is geleezen de Requeste van jacob de Virieu,woonende te Zalt Bommel; om daarby geallegueerde redenen, verzoekende, dat deeze Vergadering, zekere ..in de Requeste gemelde Refolutie van den Hoogen . Gerichte van 7hiel, den 8. Augustus jongstleden, op de Requeste van het Gemeente-Beftuur des Ambcs Thielrewaard, als wederrechtelyk verkreegen daadelyk gelieve intetrekken en buiten effect: te ftellen; en den gemelden Gerichte aantefchryven en te gelasten, binnen den kortstmogelyken tyd , immers binnen veertien dagen, na infinuatie van het by het Vertegenwoordigend Lichaam te neemen Befluit , partyen voor zich te requireeren, en op den in dien tyd gepraefigeerden dag , de zaaken tusfchen den Reques-

trant