Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek gelast U s inwendig agt dagen na infinuatie deezes, ten Comptoire van den Ontfanger-Generaal optebrengeh en te betaalen in contante Penningen de fomma van , t . - ter goedmaking van plichtverzuim in het voldoen van het verfchuldigd aandeel in de Heffing van agt ten honderd,over. de Inkomften der Ingezetenen, alles ten gevolge de Publicatiën van de gewezene Nationale Vergaderinge van den 5. December 1797, van het gewezen Intermediair Uitvoerend Bewind van den 17. July 1798, en van het tegenwoordig Uitvoerend Bevv.ind van den laatstleden by poene, zoo wanneer, na ommekomst van dien tyd ' deeze Ordonnantie niet zal zyn voldaan, gemelde,penningen, zonder verdere Rechtsmiddelen, door Militair? Executie en Inlegeringe ten uwen eigene laste en kosten , met nog daarenboven voor ieder man een Daalder in de 24 uuren door u te betaalen, zullen worden ingevordert; wordende niettemin aan u overgelaten, om, in gevalle gy, boven uw vermogen , door deezen mogt zyn bezwaart, u inwendig voorfchreve agt dagen met eeu opgave en Baat van uwen geheelen Boedef in forma, Zoodanig, als gy met fofemneelen Ecde zult kunnen Berken , conform gemelde Publicatiën, by de Commisfarisfen hiertoe benoemt te vervoegen ; ten. einde daarömtrent door dezelve, naar bevind van zaaken, te worden gedisponeert.' Aldus gedaan enz.

Uit last van het Uitvoerend Bewind5 der Bataaffchen Republiek.

De Commisfarisfen hiertoe gelastigd.

Sluiten