Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

834 30 AUGUSTUS 1798.

D

e Befluiten gisteren genomen, z"yn geleezen en gerefumeerd, gelyk ook gerefumeerd en gearrefteerd zyn de Depêches daaruit refultoerende.

De Burger D. Werner, ter Diflricts-Vergadering van Zwol verkooren tot Plaatsvervanger van den ontflagen Reprsefentant Befier, en dus in deszelfs plaats opereedende als Lid van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, ter deezer Kamer verfcheenen zynde, heeft, na in handen van den Pra> fldent afgelegd te hebben de verklaaring, by Articul 36. der Staatsregeling voorgefchreeven, in bovengemelde qualiteit ter deezer Eerfte Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks fesfie genomen;

Waar van by ExtracT: deezes, zoo aan de Tweede Kamer van het gemeld Vertegenwoordigend Lichaam, het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek als aan de Generaliteits Reekenkamer zal worden kennis gegeeven, om respeétivelyk te ftrekken tot derzelver informatie en naricht.

Is ter Vergadering ingekoomen , het op den 25* Augustus jongstleden, door de Tweede Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks gefanctioneerd keftuit der Eerfte Kamer, van den 23. duartevooren en veranderd 111 een Decreet, relatif een gedaan verzoek , door Cornelis van der Hoeven en Zoon, om uitvoer van Specie ter betaaling van gekogte Graan en:

En is het voorzegd Decreet aangenomen voer Notificatie, en zal hetzelve ter Nationaale'Cancelarye gedeponeerd.

Sluiten