Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§fi AUGUSTUS 1798. §35

Is geleezen een Extract uit het Register der Decreeten van de Tweede Kamer van het Vertegen woordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, van den 25. Augustus jongstleden* daar nevens ingevolge Articul 59. der Staacsregeling, aan de Eerfte Kamer ter bekrachtiging zendende, het by dezelve Tweede Kamer gearresteerde Reglement van Orde voor derzelver Vergadering:

En gedecreteerd : het voorzegd Decreet en Reglement, in originali, te ftellen in handen van de Burgers RepraHentanten Stein Parvé, en verdere, by Decreet van den 31. July laatst!., Gecommitteerden geweest zynde tot het vervaardigen van een ConceptReglement van Orde voor deeze Kamer , om de Vergadering daaromtrent te dienen van confideratiën en advis.

Is geleezen eene Misfive van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek , gefchreeven alhier den 25. deezer, daarby ter kennisfe deezer Vergadering brengende, dat hetzelve Bewind zich geaddiëeri vindt, door den Agent van Finantiën, met verzoekv om te moogen disponeeivn over eene fomme van twaalf duidend Guldens, tot afbetaaling der Tractementen der geëmployeerdens by dat Agentfchap tot ultimo deezer loopcnde maand.

En verzoekende het Bewind voornoemd, daar toe door deeze Vergadering te moogen worden in ftaat gefteld, met qualificatie op hetzelve tot het depêcheeren van alle zoodanige Ordonnantiën , als toe Voldoening der Traétementen van alle de overige Bureau-onkosten tot ultimo deezef maand , van het meergenoemd Bewind zullen worden gevraagd, ïtfids alleen ter goeder reekening en in mindering van zoodanige Traétementen, als door het Wetgeevend LiLil & eha&rü?

Sluiten