is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 3 SEPTEMBER 1798.

GELFKHEID, V RFHEIDi BROEDERSCHAP.

In den Haag den r. September 1798. Hst vierde Jaar der Bataaffche Vryheid.

Het Uitvoerend Bewind der Bataaffche, Republiek

Aan

Het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks,

BURGERS REPRESENTANTEN !

Burger Schimmelpenninck, Exiraördinaris Mi* nister Plenipotentiaris van deeze by de Fr.mfche Repuhli k, die niet ophoudt aan zyn Vaderhnd de uittr.untendfte dfei fttn te btvvyzen. op den 27. Augnslüs laatstleden ter Audiëntie van het Franfche Directoire Executif en corps vergadert, en verzeld van alle deszelfs Ministers, ontvangen zynde, heeft aldaar onzen last uitgevoerd, en onzen plechtigen Communicsiie-br'ef, wegers de organifatie van dit Coi fti utioneel Uitvoerend Bewind, overhinöigd; en wyders by die folerrneele gele^endheid aan het Directoire opengelegd de gevoelens van oprechte vriendfchap en verkleefdheid aan de Frarfche Republiek, welke ons bezielen; met verzekering, dat, by de uitösfFening der waardigheid aan ons opgedragen,

de