is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7 SEPTEMBER 1798.

183

confideratiën en advis, op dc Requeste ven den Generaal • Major van Helden; daa:by vczogt he *bende , dat hy met zyn penfioen riet moge begreepen worden, te vallen in de termen van het Decreet der voormaalige Conftituëerende Vergadering, van den ia. Eebruary laatstleden, nopens het wirk der Peuüoenen genomen, of ten minfien , dat hy aan den inhoud van gemeld Decreec, voor zoo verre zulks cp hem relatie kon hebben , mogte geconlidereerd worden te hebben voldaan:

En tendeerende hetzelve advis, om aan den Requestrant deszelfs verzoek te accordeucn, vermits door hem voldaan is aan het opgemeld Decreet, en dienvölgende hem met zyn Penfioen a ƒ 2400.'sjaars, op de Penfioen-Lyst te brengen:

En is goedgevonden en vl rfiaan , dc tweede leezing daarvan te bepaalen op aanftaande Maandag den 17. September.

Is geleezen eene Misfive van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek , gefchreeven alhier den 3. deezer; houdende, dat by Decreet van den 10. Augustus laatsrleden genomen, op een Voordragt, dooi het geweezen Intermediair Uitvoerend Bewind, in dato 2.H. July te vooren, nopens het verkenen eener extraordinaire toelaage aan het Guarnifoen te Middelburg; het deezer Vergadering behaagd hadt, van hetzelve Bewind eene nadere naauwkeurige opgaave te requirecren, tot hoe hoog de exrra ordinaire uitgaaven, welken het Bataafsch Guarnifoen te Middelburg 'sweekelyks, of maandelyks, boven en bëhalveri derzelver ordinaire uitgaaven, in andere gewoonlyke Guarnifoens-plaatzen moet doen, zullen beloopen:

En zendende hetzelve Bewind, ingevolge bovenN 3 go