is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m 7 SEPTEMBER 1708. .

bfiïtèn deszelfs Jurisdictie, de voornoemde noodige

infórmaïfen te requircenn:

Wa'Sfdp gedelibereerd zynde, heeft de Vergadering *i het advis van voorfchreeven Hove goconfor, en >. i 11 volgen ie gedecreteerd : voorfchreeve Requeste, met de bylnage, in originali, te zenden arm den 5iove van Juftitie over het voormaalig Gewest Bataafsch Braband, om,'met terugzending van ca zelve, daaromtrent der Vergadering te dienen van bericht, cpnlidercticn en advis.

ïs geleezen eene Misfive van de Municipaliteit van Loon op Zand; daarby der Vergadering informeerenfe, dat binnen voorfchreeve Gemeente zesGroudver-. gaderingen aanweezig zyn: en dat hec getal der Zielen aldaar, volgens de gemaakte Hoofd-lysten, beliep 3*90, doch dat nu, by eene nadere optelling, was gebleeken, dat het getal der Zielen thands meer dan 3500. bedroeg; verzoekende dierhalven, de Municipaliteit voornoemd, dat dezelve, nu het verëischte getal van Grondvergaderingen, welke uit zeven Zoude behooren te bellaan, mogt verkrygen.

La gedecreteerd: de voorfchreeve Misfive, in originali, te ftellen in handen van de Burgers Rep;jefen» 'tanten Leemans, en verdere, by Decreet van'den j. Augustus, Gecommitteerden, relatief Articul 7. van de Staatsregeling, cm daarop, by hun uittebrengen iRapporc, het noodige reguard te flaan.

Is geleezen de Requeste van Christiaan Pieterfen; houdende verzpek, om Brieven van creatie, als No-

En was daar nevens gevoegd eene Misfive van Prtefident en Raaden in den Huye van junkie, over de

voor-