Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 7 )

der doorzigt, met meerder kundigheid dan uwe tijdgenoten begaafd zijt, uwe eerfte verplichting; namentlijk, hoe noodzakelijk het is voor het welzijn van deze ftad, van U zeiven, en van alles, wat u dierbaar is, dat gij u aan deze onze openbare volksvergaderingen niet onttrekt, en hoe onvergeeflijk Gij omtrent uwe beste belangens zoudt handelen, indien gij de minkundigen ann hun lot, om zoo te fpreken, wilde overlaten — zoo zoudt gij door uwe onachtzaamheid medewerken tot ondergang van uwe ftad, en de heilloze gevolgen daar van zouden rechtvaardig op uwe hoofden nederftorten.

Aan den anderen kant behoren de mingevorderden zich deze gelegenheid ten nutte te maken, om hunne kundigheden op alle mogelijke wijz°n uittebreiden ;(*) ten einde langs dien weg te leren kennen, waar in hunne vrijheid beftaat, en welke de grenspalen zijn, die haar van de losbandigheid, met welke zij maar alte dikwerf door onkundigen vermengd wordt, affcheiden, om aldus eenen Wakenden iever voor de eerfte te gevoelen, en de laatstgenoemde als de befmettelijke bron van onheil en geweld ieveriger dan de pest te ontvlieden.

Het

(*) Dit kan op gene wijze voegzamer gefcbieden dan door zich tc verdelen in kleine Sociëteiten of volksgezelfchappen, waar in ftaatkundigc gcfchrifrcn , naar de vatbaarheid van den eenvoudigen burger gefchikt, openlijk voorgelezen en door onderlinge gelprekken over dezeïven voor den mingevorderden verftaanbaar gemaakt worden. A 4

Sluiten