is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

73§

21 SEPTEMBER 1798.

en verders Crediteuren van den Geabandonneerden Br edel van den Vorst van Nasfau opteroepen , om geduurende de mnanden Augustus en September, bunne pretenfiën by den Thefaurier Molière te komen opgeven; en zynde hetzelve Rapport den 11. September laatstleden alhier ter Vergadering uitgebragt cn in de Notulen van dien dag geïnfereerd, •en de tweede en derde leezing daarvan op den 17. daaraanvolgende en heden gefchied zynde; heeft de Vergadering, zich met het daarby voorgeflagen Concept-Befluit conformeerende, ook aldus befloten.

By refumtie gedelibereerd zynde over het Rapport van de Burgers Reprrefentanten Stein Parvé, en verdere, by Decreet van den 20. Augustus laatstleden, .Gecommitteerden, ten examen eener Misfive van het Intermediair Administratif Beduur van het voormaalig Gewest Friesland, gefchreeven te Leeuwaarden, den 17. te voren; daarby verzogt hebbende authorifatie, om aan de Kerkvoogden van Augsbuurt, en voortaan aan alle Kerkvoogden in hetzelve Gewest, op derzelver verzoek, confent te verleenen, om , met toeftemming der Ingezetenen , die zonder onderfcheid van Kerkgenootfchappen, gelyk voorheen , zullen worden opgeroepen, te verkoopen zoo veele vastigheden , als noodig zal zyn tot bctaaling der fchufden van elke Kerkvoogdy; en zynde hetzelve Rapport den 11. September laatstleden ter deezer Vergadering uitgebragt en in de Notulen van dien |ag geïnfereerd» en de tweede en derde leezing van hetzelve op den 17. daaraanvolgende, en heden gefchied zynde, he< t de Vergadering zich met het daarby voorgeflaagen Concept-Befluit conformeerende, ook aldus b floten.

By refumtie gedelibereerd zynde over eene Misfive

van