is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

744 , 19 SEPTEMBER 1798.

weezen Heerlykkeid Ubbergen , naby Nymegên , om een Huis, geheel van Hout , op gemetzelde fundamenten ter plaatze alwaar het vorige geftaan heeft, te mogen bouwen.

En zynde voorfchreeve Decreeten aangenomen voor Notificatie, ea zulkn tor Nationale Cancelary worden gedeponeeid.

Is o-eleezen eêne Misfive van het Uitvoerend Bewinder Bataaffche Republiek, gefchreeven alhier den 19. deezer; houdende, ingevolge van, en ter voldoening aan het Befluit van den 6. September jongstleden, deszelfs confideratiën en advis, op eene Misfive van het Intermediair Administratif Befiuuv van het voormaalig Gewest Holland, bctreklyk het verzoek van J. IJ. Hofman, geweezen Boode van het Provinciaal Beftuur Van Holland, om uit hoofje van het vervallen verklaaren van zynen voorfchreeve.! Post, met een Penfioen te worden begunstigd, cn, tendeerende hetzelve advis, dat aan den Requestranr, ingevolge het voorgedragene daaromtrent door het Administratif Beftuur van het voormaalig Gewest Holland gedaan , zoodanig Jaarlyksch Penfioen zoude kunnen worden geaccordeerd, als het Vertegenwoordigend Lichaam zoude oordeelen te behooren.

En is goedgevonden en verftaan , de tweede leezing daarvan te bepaalen,. op aanltaande Woensdag den 26. September.

. Is geleezen eene Misfive van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, gefchreeven alhier den 19. deezer; houdende, ingevolge van en ter voldoenmge aan het Befluit van den 6. September jongstleden , deszelfs confideratiën en advis, op eene Misfive van het Intermediair Administratif Beftuur van het voor-

maa-