is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ai SEPTEMBER 1798. 749

deezer Vergadering zoude wtrden ingediend een Request, door of van wege de Municipaliteic van voorfchreeve Dorp, ter zaake van een door dezelve beraamde fchikking omtrent de Gereformeerde Kerk aldaar, door welke zy Supplianten ten uiterflen zouden worden gepraajudicieerd; en verzoekende, dat het Vertegenwoordigend Lichaam, alvoorens op hetzelve finaal te disponeeren, hen Supplianten in derzelver belangens deswegens gelieve te hooren, en hen aldus in de gelegenheid re ftellen, om ook het hunne daar tegen voortedraagen, en alzoo deeze Requeste te willen aanneemen voor antidotaal:

En gedecreteerd: voorfchreeve Misfive en Bylaagen, alsmede de voorzegde Requeste, ih originali, te ftelh n in handen van de Burgers Repraafentanten Stem Parvé, en verdere, by Decreet van den 10. Augustus laatstleden, tot foortgelyke zaaken Gecommitteerden , om daaromtrent der Vergadering te dienen van confideratiën en advis.

Is geleezen eene Misfive van het Intermediair Administratif B' ftuur van het voormaalig Gewest Zeeland, gefchreeven te Middelburg den 14. deezer; daarby affchetzende deszelfs bezwaaren, betreklyk de zoogenaamde Schotfche Stapel, ten jaare 1578. binnen de Stad Veere geëtablisfcerd en zedert dien tyd fuccesfivelyk gecoatinuëerd; en om daarby geallegueerde redenen verzoekende, dat het Vertegenwoordigend Lichaam, indien hetzelve zoude kunnen goedvinden het in de voorfchreeve Misfive omfchreeven Stapel-Contract met Veere voor vervallen te verklaaren , alsdan gelieve zorge te draagen , dat alzulk Inftitut nergens elders binnen de Grenzen der Bataaffche Republiek worden opgericht of getollcreerd.

En gedecreteerd: voorfz. Misfive en Bylaagen, in Eee 3 ori-