is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9 OCTOBER 1798. 367

fche Troupes te Bergen op den Zoom gekoomen zynde, die onderhandelingen heeft doen afbreeken, mitsgaders de gedaane aanhaaling en confiscatie vervolgens in zoo verre ter executie heeft doen leggen , dat meergemelde Tarwe is verkogt, terwyl echter de Penningen daar van geproveniëerd, als nog onder de Municipaliteit van Bergen op den Zoom berusten.

Dat de evengemelde Agent Wolters, zich daar op naar Breda heeft begeeven, en aldaar ten overftaan van Commisfarisfen uit de Municipaliteit, de Tarwe, welke voorhanden was, in het Magazyn waar uit de Requestrant het Brood voor de Franfche Troupes afleeverde, mede onderzogt hebbende , dezelve heeft goedgekeurd.

Dat ondertusfehen de Requestrant verfcheidene nadere Stukken aan uwe Commisfie heeft geëxhibeerd, eerfiehk ten hewyze, dat de Tarwe te Bergen op den Zoom, door den gemelden Agent afgekeurd, niet alleenlyk geweest is van gelyke qualiteit, als die, welke eerst door drie Burgers en Broodbakkers te Breda, en vervolgens door dien Agent Wolters zelve , te Breda is goedgekeurd, maar ook behoorde tot éene en dezelfde party, welke te Dordrecht is gekogt, en waar van een gedeelte naar Breda, en een ander gedeelte naar Bergen op den Zoom, voor Rekeningvan den Requestrant verzonden was.

En ten tweeden: om te doen confieeren, dat een dér Zakken Tarwe, welke te Bergen op den Zoom afgekeurd verbeurd verklaard, en vervolgens in liet openbaar verkogt zyn, door hem Requestrant wederom ihgekogt en naar Breda vervoerd zynde, aldaar door twee Dekens van het Bakkers-gilde , als mede door twee Graankoopers was geëxamineerd, en bevonden te zyn, zuivere Tarwe med van fmaak, niet duf, en volkoomen bekwaam, om daar van Brood te bakken.

De Commisfie kan.niet ontveinzen, dat de befcheiden door den Requestrant, tot het zoo evengemelde einde overgelegd , haar zyn voorgekoomen, van zoodanig gewist te zyn, dat in dien zy vryheid hadt gevonden, ómder Vergadering te adviseren, dat deeze zaak door haar Iconde worden afgedaan , dezelve alsdan eene byzondere reflexie zouden verdienen, en zy is daar door ook eener Eovcerd geworden, em by den Eerfteu Commisfaris van

de