Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4,v6 10 OCTOBER 1798.

genwoordigend Lichaam een bekwaam Perfoon tot Contrarolleur, op een vast jaarlyks Traétement, en eene door de beide Commisïiën vast te flellene behoorlyke Inftructie worden aangefteld.

Art. 5.

Voor zoo verre de voorgemelde reparatiën en onderhoud, of andere benoodigdheden daarvoor vatbaar zyn, zuilen de beide Commisfien dezelve in het openbaar aan de minst aanneemenden doen aanbefteeden', en in andere gevallen zich van bekwaame en eerlyke Handwerkslieden of Leveranciers bedienen.

Art. 6.

Op gelyke wyze zullen de benoodigde Brandftolfen , ten gebruike van de Appartementen en Gebouwen, voor de beide Kamers van het Vertegenwoordigend Lichaam geaffecteerd , mitsgaders voor de Cancelary en de Bureaux van Expeditie, jaarlyks, door of van wegen de beide Commisfiën worden aanbefteed, en de wyze van aflevering bepaald.

Art. 7.

De beide Commisfiën zullen insgelyks zorge dragen, dat ten opzichte van vuur en licht, de meeste bezuiniging worde in acht genomen, en tot de directie daar over de noodige Perioonen quaificeeren.

Art. 8.

Dezelven zullen alle de Declaratiën en Rekeningen van Reparatiën, Arbeidsloonen en Leverantiën aan de voorgemelde Gebouwen gedaan of geleverd, mitsgaders alle zoodanige Declaratiën of Rekeningen van Arbeidsloonen, Leverantiën, fchoonhouden der Vertrekken, als anderszins, aan of ten behoeve der appartementen van het Vertegenwoordigend Lichaam en deszelfs aanhoorige Bureaux gedaan, gezamenlvK examineer en, dezelve met de daarvan door denCoiitraroJleur te houdene aantekeningen confronteeren , of doen con fronteeren, en daar na fiatteeren, met uitdrukking <kï fommen, waarmede dezelve behooren te worden betaald, en vervolgens die aan de Eerfte Kamer inleveren, om door dezelve, volgens gewoonte, aan het Uitvoerend Bewinden de Generaliteits Rekenkamer te worden verzonden.

Art. 9.

Sluiten