Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iq 0CTO3ER l7l95. 4J?Art. 9.

Dezelve Commisfien zullen die Gebouwen of Vertrekken, welke niet ten gebniike van het Vertegenwoordigend Lichaam benoodigd zyn, tot weder opzeggens toe, kunnen en mogen uitgeeven aan zoodanige Agenten of Collegien, als welke daarvan een gefchikt gebruik zouden kunnen maaken, en daarin zoodanige veranderingen of verfchikkingen. daarftellen, als de Commisïiën zullen noodig oordeelen, waar naar die gcencn, aan welke het gebruik van zulke Gebouwen of Vertrekken mogt zyn toegedaan, zich . zuilen moeten gedragen.

Art. 10.

Die geenen, welke eenige Gebouwen of Vertrekken in gebruik is afgedaan, zullen voor het fchoonhouden en het voorzien van Vuur en Licht derzelveu, moeten zorge dragen, alsmede de noodige order ftellen, dat de bchcering van Vuur en Licht behoorlyk gefchiede.

Art. 11.

De voorfz. Commisfien zullen fpecifique aanteekening houden , tot welk gebruik de Vertrekken in de voorgemelde Gebouwen zyn, of zullen worden geëmploycerd. Art. 12.

Indien onverhoopt op het Binnenhof of in den omtrek van dien, cn wel bepaaidelyk op het Buitenhof, de lange en korte Vyverberg, het Plein, de korte Pooten, Hotftraat en de Hofcingcl, Brand mogt ontdaan , zullen de Leden der beide Commisfien, op de kennisgeeving van een der wagthoudende Bodens op het Binnenhof, gehouden zyn zich daadelyk naar het Binnenhof tebegeeveu, om aldaar het noodige toeverzicht te houden , en gezamentlyk ordres te ftellen, dat, ingeval van nood, de Chartres en andere prtecieufe zaaken worden bewaard of in veiligheid gebragt, zullende in zoodanig geval, de ordres door dezelve Commisïiën te geeven, door allen en een ieder bebehoorlyk moeten worden gsrefpecteerd, en worden gemelde Commisfiën by deezen wel expresfelyk geauthorifeerd, om alle de vaste Werkbaazen voor het dagelyks onderhoud geëmploijeerd wordende, by hunne aanftelling te verplichten, om in voorfz- gevallen zich met hun Werk-, volk op h,et Binnenhof, tot de noodige adfiftèntie te laaten,

yin-

Sluiten