Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4ï8 io october 1798.

vinden; mitsgaders om zoodanig Brand-Reglement voor de onderhoorigen van het Vertegenwoordigend Lichaam te formeeren, als zy bevinden zullen te behooren. Art. 13.

Aan ieder der beide Commisfien, zal afzonderlyk (laan het toeverzicht, dat de goede orde en politie binnen de Gebouwen, alwaar de Kamer, waarvan zy Leden zyn, vergaderd, worde bewaard; terwyl aan dezelve gezamenlyk zal zyn gedemandeerd, te zorgen, dat de rust, orde en goede politie in den omvang of toegangen van het Binnenhof en van derzelver Vergaderplaatfen niet worde geitoord, ten welken einde dezelve Commisfien, ingeval van noodzaaklykheid, met overleg van de tydelyke Praefidenten der beide Kamers, onders welkers beveelen de Lyfwacht ftaat, de orders en Confignes voor de Wachten en Posten zullen regelen.

Art. 14.

De beide Commisfiën zullen ten allen tyde zich by het Uitvoerend Bewind kunnen informeeren, omtrent alles wat tot de rust der Reüdentie-plaats van het Vertegenwoordigend Lichaam betrekking heeft, of kan hebben, ten einde dezelve daarvan aan de tydelyke Prsefidenten behoorlyk verflag zouden kunnen geeven , en met overleg van dezelve Prasfident en zoodanige provifioneele mefures nemen en daarftellen , als tot handhaaving van de rust en goede orde in den omvang der Vergaderzaalen, zoude noodig geoordeeld worden te behooren.

Art. 15.

De beide Commisfiën, zullen, met voorkennis en onder approbatie van de tydelyke Prafidenten, den dienst der Lyfwacht met haaren Commandant regelen, de fterkte deite bezetten Wachten en Posten bepaalen, en van dezelve Lyfwacht of Wachten zoodanige adfiftentie vorderen, als de gem. Commisfiën met goedvinden van de tydelyke Prasfidcnten zullen oordeelen te behooren.

Art. 16.

De eerstbenoemde van ieder der Commisfiën, zal,van den Praelident zyner Kamer, dagelyks het Woord en Contrafein verzegeld ontfangen.

Art. 17.

Sluiten