is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i3 OCTOBER i7Q& 831

mé van hec Reglement C. der Acte van Staatsregeling, ter approbatie zendende, eene Concept "nftruclie voor den algemeenen Secrecaris van hetzelve Bewind:

Hebben ter Vergadering uitgebragt, het Bier na* Volgend Rapport;

Burgers Representanten' j

^%M-M4^ Kamer behaagd, by haar Befluit van den 8. Oclober, in handen haarer Commisfle tot de orgamnuie van de Cancelary, te ftellen eene Misfive van het Uitvoerend Bewind, gefchreven op den ï. OcloberSlK'f^^1?' het T5-Articul van het Regie' r' °er_§6^egélüig, ter approbatie zendende, dé

Concept-Inftruéhe. vdor den algemeenen Secretaris Van net Bewind;

Wy hebben deeze ïnltruclie metaiien aandacht o-ejeezen en het is ons voorgekomen, dat dezelve behelst zooda-' mge_ Articulen, welke in diergelyke Inftrucliën V/brden terei.chf. Dezelve zorgt toch, dat hy alle de werkzaamheden totzynen post behorende, behoorlvk waarneme- en het noodige toezicht boude over de geëmployeerden óri zyn Bureau, gelyk mede dat zkh volkomen bepaale bv den waaren aart van zynen post, zonder zich te bemoeien met zaaken die niet tot dezelve behooren;

Wy maaken dus geen zwarigheid tot het nppröbeer-n yan deeze Inftruclie te advifeeren, terwyl het ons voorkomt, dat het alleszins noodig is, dat"het [Jitvo>re"d Bewind fpoedig onderrigt zy, van het wêlmeenen van het Vertegenwoordigend Lichaam, ten einde zynen Secretaris te kunnen aanfteljen, en hem het noodk- voorfchnft voorleggen. Wy nemen dus de vryheid aati het meerveihcht oordeel deezer Vergadering te onderwerpen het navolgend Befluit: .

De Eerfle Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam.gehoörd hebbendehet Rapport haarer perfoneele Commisfie j op den 8, Oclober benoemd, om te dienen yan cohOgga Üde-