is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

83a i8 OCTOBER 1798.

fideratiën en advis, op de Misfive van het Uitvoerend Bewind, daarby ter approbatie aan het Vertegenwoordigend Lichaam zendende, de Inltruclie voor deszeifs v-:ecretans.

En overwegende dat het alleszins dringend is, dat het Uitvoerend Bewind in ftaat worde gefteld, zynen Secretaris aanteftellen, en hem een vast voorfchrift voor te ftellen: verklaard, dat 'er is, onverwylde noodzaaklykheid. * , _ ^ _. .

En heeft de Eerfle Kamer Befioten, de Inflruclie door h°t Uitvoerend Bewind, voor zynen Secretaris, by deszelfs Misfive van den 1. Oclober ingezonden, te approbeeren. • , S»

Zullende Extracl deezes worden gezonden , aan het Uitvoerend Bewind, om te ftrekken tot informatie.

En zal, overëenkomftig het 60. Articul der Staatsregeling, dit Befluit ter bekrachtiging aan de Tweede Kamer \Vordcn gezonden, met en benevens voorzegd Rapport, de Misfive en Inftruclie daartoe relatief, in originali.

Onderwerpende enz.

(Getekend)

J. H. APPELIUS. Van LEYDEN. Jb. van HAEFTEN.

En heeft de Vergadering zich met de, door de voorfchreve Commisfie, opgegeven redenen van onverwylde noodzaaklykheid geconformeerd, en vervolgens het Befluit zelve geampleéteerd.

De Burgers Repr^fentanten Steyn Parvé, en verdere, by Decreet van den 1. Oclober jongstleden Gecommitteerden, ten examen eener Misfive van het'Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek ; daarby, ingevolge Articul 171. der Staatsregeling, ter dispofitie van het Vertegenwoordigend Lichaam zen-