is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

18 OCTOBER 1798. 837

gedaan worden, wegens liet oprichten van Genever-StoKeryën binnen hetzelve voornoemd Gewest, op grond van het 53. Articul der algemeene beginzelen der Staatsregeling; te meer, daar het Beftuur voornoemd verplicht vvas, alle de Wetten en Ordonnantiën, waaronder ook die op het middel der gebrande Wateren, met alle daaromtrent verder fubfisteerende Wetten begreepen is, ftiptelyk te Exëcuteeren.

Hebben wy de Eer te Rapporteeren: Dat wy het voorfchreve verzoek van het Intermediair Adminiftratif Beftuur van Overysfel geëxamineerd, en hetzelve vergefeeken hebbende met de Publicatie, van het vernietigd Uitvoerend Bewind, van den 10. Mey laatstleden, welke, als tot heden niet zynde ingetrokken, kragt van Wet heeft blyven behouden, het ons is voorgekoomen, dat, daarby voorfchreve Publicatie gezegd word;

„ Dat de Heffing der Geldmiddelen by de Gewesten, „ en Plaatfen, voor zooverre dezelve by de Conftitntie „ niet zyn vernietigt, zullen blyven voortduwen, ter „ tyd toe dat de algemeene verandering, by de Con„ llitutie bepaald zal zyn ingevoerd."

Daar by Befluit van deeze Kamer, van den ar. September laatstleden, op fundament van voorfchreve Publicatie, een verzoek tot affchaffing van het monopolie van de gebrande Wateren gedaan, in het gewezen Gewest Gelderland, is gewezen van de hand.

En eindelyk, daar, zoo als door het voorfchreve Intermediair Administratief Beftuur van het voormaalig Gewest Overysfel, te recht wordt aangevoerd, door het vei leenen van zoodanige permisfiën aan dc bekrompene Finantiën van dat voormaalig Gewest, (welkers geheele Inkomften voor- f gedeelte uit het aldaar Verpacht wordend middel van de Brandewyn en Gebrande Wateren beftaat) niet weinig nadeel zoude worden toegebragt:

Aan bet Intermediair Administratief Beftuur van het voormaalig Gewest Qverysfel, van wegens het VertegenVfoordigend Lichaam, door het Uitvoerend Bewind., zou.

GëS 5 voor.