is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

80 a NOVEMBER 1798,

in originali, te Hellen in handen van de Burgers Re-

prafentanten Vttringa, Ferhoyfen, ■ van Hall, van jen Braak en de Kempenaar, om daaromtrent der Vergadering te dienen van confiderariën en advis.

Is geleezen de Requeste der Municipaliteit van Hcfooetjluys; om daarby geallegueerde redenen, verzoekende, dat het tevoorens aan, en ten behoeve van de Kerk aldaar verleend geweest zynde Oétrooy, tor. het heffen van de helft der, in de voorfchreeve Requeste gemelde, belastingen, als nu voor dezelfde helft de zo cvengenoemde belastingen moge worden over> gebragt en gecor.tinueerd, ten behoeve van den Kerktoorn aldaar; teneinde voordaan te ftrekken tot een fonds tot onderhoud van denzelven Kerktoorn; en dat mitsdien de - Municipaliteit van Helvoetfluys voornoemd, mpge worden geauthorifeerd en gequalificeerd, om te mogen heffen eene belasting van io Huivers van ieder Runderbeest, 5 ftuivers van ieder Kalf,. 3 Huivers van ieder Schaap; item 3 ftuivers van ieder Varken, 't welk te Helvoetjluis word geflagt, item een ftuiver van ieder zak Graan, dat aldaar word verimpost en ter molen gedaan, alsmede 2 Stuivers 4 Penningen van ieder half vat Bier, dat word geconfumeerd , en zulks, om het provenu van die belastingen te doen Itrekken tot een fonds voor het onderhoud van de gemelde Kerktoorn, en dat met zodanig recht van parate executie als anderzints, als by het voorige aan de Kerk dienaangaande verleende Oclrooy was gemeld; mitsgaders dat de Gaarder van 'sLands Colleclive Middelen worde gelast, voorfchreeve belastingen in te vorderen , en Maandelyksch aan de Requestranten te verantwoorden ;

En gedecreteerd: de voorfz. Requeste,/» originalir se ftellen in handen van de Burgers Repriten tanten

van