Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

173 6 NOVEMBER 1798.

van furcheance tegens den verderen voortgang va« Procedures, welke reeds geëntameerd zyn , notoir en uit den aart der zaake is een poinct, hetwelk allen fpoed veieischt; heeft deeze Kamer verklaard, dat *er is onverwylde noodzaaklykheid: En dienvolgende tteftooten, dat hangende de deliberatiën van het Vertegenwoordigend Lichaam over voorfchreeve zaak, de by de requeste gemelde Procedures, welke door het ÏKtermediajr Administratif Beftuur van het voormalig Gewest Overysfel, tegens de requestranten zyn geënrameerd zullen blyven gefurcheerd > zullende bier van by Extract deezes worden kennis gegeven aan het Uitvoerend Bewind, tot informatie. • En zal dit Be/luit, overeenkomftig het 60. Articul der Staatsregeling ter bekrachtiging worden gezonden san de Tweede Kamer, met en benevens voorfchreeve requeste, in originali.

En is voorts gedecreteerd : (na de bekrachtiging van bovcnftaande bejlutt) voorfz. requeste, in originali, re zenden aan het Uitvoerend Bewind, om met terugzending van hetzelve nopens de zaak ten prjncipaale, der Vergadering te dienen ven bericht,

By refumtie gedelibereerd zynde over de op den i. deezer, in advis gehoudene requeste van Anne Keikes, Air. Distelateur, woonagtig op 'f Heerenveen onder bet District Schoterland, in het voormaalig Gewest Friesland; benevens Jan Cornelis, insgelyk Distelateur woonagtig in de Knype, by het H&erenveen voornoemd; om daarby geallegueerde redenen, verzogt hebbende, dat het Vertegenwoordigend Lichaam hun Requestranten gelieve te libereeren van zekere geaccordeerde boete, wegens en ter zaake in de voorfz. requeste gemeld, tot welker voldoening zy gedagvaard waren geworden j

Is

Sluiten