Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6 NOVEMBER 1798. 229

Is gedecreteerd: voorfz. Requeste en Bylagen, in sriginali, te ftellen ih handen van de Burgers Repr«fentanten Gcrlsma, Gorter en Cats, om der Vergadering deswegens te dienen van confideratiën en advis.

Geprocedeerd zynde om de Nominatie door Rechteren in cas Crimineel van Hoogeveen en R/tynland* per Misfive ingezonden, en op den a. deezer lopende maand ter deezer Kamer geleezen, in de Notulen van dien dag geinfereerd en tot heden gehouden in advis, te reduceeren tot op twee Perfoonen, ten einde uit da» tweetal, één Perfoon door dé Tweede Kamer worde benoemd ter vervulling der in gemelde Rechtbank open zynde vacatuure; — Is na het opnemen der fternmen gebleeken, dat volgens de meerderheid van ftemmen op het tweetal voornoemd geplaatst zullen worden, gelyk gefchied by deezen, de Burgers

Jan van der Vree, en Adrianus van der Wilk.

En zal dit tweetal by Extract deezes, ten voorzeg* den einde worden gezonden aan de Iweede Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaf feben Volks» met en benevens Copie van de voorfchreeve Misfive van Rechteren in cas Crimineel van Hoogeveen enR/tynland voornoemd.

Aan de orde van den dag zynde de tweede leezing der navolgende ftukken, als:

Vooreerst: Van eene Misfive van bet Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, relatif het verzoek van Sara Maria Ryke, Huisvrouw van F.J.JVierts, Schout by LNagt in dienst der Bataaffche Republiek, om authorifatie op den Agent der Marine, ten einde aan baar geduurende de abfentie van derzelver Man, worde

af-

Sluiten