Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3H 8 NOVEMBER 1798;

cn tendeerende hetzelve advis, om deeze zaak aan den loop van de ordinaire Jullitie overtelaten. Gelyk mede de beide hier voor vermelde requesten, in originali, ten einde deeze Vergadering te dienen van confideratiën en advis.

Uwe Cómmisfie aan deezen last zullende voldoen, en nagaande de pofitiver. by dezelve requesten ter neder geiten! cn de confideratiën daartegen door het Uitvoerend Bewind opgegeven, kan zich in allen deelen vereenigen, met het gefielde van het gemeld Bewind.

Dat uit aanmerking der Publicatie, door het Inconfti. tutioneel Uitvoerend Bewind den 25 Mey 1.1 gearresteerd, waarby alle Ordonnantiën, Placaten provifioneel, en tot dat by een fpeciaale Wet hierin zal zyn voorzien in volle kragt blyven, en vooral met opzicht tot het geven van behooriyke zwaarte' en deugdzaamheid van het brood — het gemelde 53 Articul, waarop de Suppliant zich fundeerd geenzins voor hem militeerd; daar door deeze Publicatie , de verfchillende Placaten, van de voormaalige Staaten van Heiland en West - Friesland, en wel byzonder die van den 22 July 1749, gelyk ook de ordonnantie •p het gemaal, ter voorkoming van alle fraudes, in December 1790 gearrefteerd, zo als mede alle plaatslyke en ftedelyke Keuren en ordonnantiën, in vollen kragt zyn gebleeven; en om Burgers Repraefentanten ! de noodzaaklykheid hier van te betoogen, zoude geheel vergeefsch zyn, daarliet eene ontegenzeggelyke waarheid is, dat eene plotzelinge vernietiging dier •rdonnantiën en Keuren (dat zeker z-ude moeten gefchieden, wanneer des lequestrants verzoek zoude doorgaan,) de fchroomelykfte gevolgen zoude na zich fleepen.

En het is dan om deeze en andere redenen, dat uwe Cómmisfie heeft vermeend, deeze Vergadering ingevolge bet voorfchrift van het Uitvoerend Bewind te moeten advifeeren , om deeze zaak aan den loop van de ordinaris Juftitie over te laten, en alzo den requestrant aan de zelve te verwyzen.

Onderwerpende enz.

Adu Hartevelt, H. Remmers,

L. van dm Braak, O. G. Gorter.

Fr. Gulji, J. r*rbttk.

C. tan Ftnest, Waar-

Sluiten