is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9 NOVEMBER 1798. 411

Haar Hoog Mogende Refolutie van den i^Juny 1792, een jaarlykfche toelage van ƒ 300-:': was gegeven, ten einde denzelven te gemoed te komen in de vermindering zyner inkomften, door de bezuiniging te dier tyd in de Administratie der Griffie ingevoerd, en van welke toelaage de Requestrant zedertden 1 January 1797. is verftoken.

Overweegende , dat deeze toelaage diensvolgens wel verre van een poinct van bezwaar voor 'sLands Kas, by haaren oorfprong te zyn geweest, dezelve aan eene bezuiniging in het Finantiëele is verfchulciigd. en dat diensvolgens het continuëeren derzelve, met het vergunnen van een Penfioen in allen deele niet kan worden geiyk gefteld.

Befluit'. Dat aan den Requestrant zal worden geaccordeerd de toelaage van ƒ 300-;-: zo even gemeld, en uit Haar Hoog Mog. Refolutie den 15 Juny 1792. osrfpronklyk geweest» en zulks zo over den jaare 1797. als over het lopende jaar 1798. en het aanftaande jaar 1799; wordende het Uitvoerend Bewind mitsdien geauthorifeerd, om tot de fuccesfive betaaling van voorfchreeve toelaage de'noodige ordre te ftellen.

Ten welken einde Extract deezes aan voornoemde Béwind en aan de Generaliteits Rekenkamer zal worden geëxpedieerd.

En zul dit Befluit, overeenkomftig het 60 Articul derSt iatsregeling, met en benevens het Request van Amhohy Temminck, daarop ingvko .. i vis van het Uitvoerend Bewind en uitgebiagt rapport, in originali, am&zTweede Kamer ter bekrachtiging wordsn gezonden.

Dit geadvileerde fubmitteeren wy echter aan Ulieder meer verliciit oordeel.

J. H. Jyelius.

Van Leyden. J. van Haeften»

En is goedgevonden en verftaan de tweede leezing van hetzelve Rapport te bepaalen op aanftaanden Donder dag den 15 November.

De Burgers Repraïfentanten^y^P^r^', en verdere* Ee 3 by