Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

470 i* NOVEMBER i?o8>

tarnen Daendels en verdere, by Decreeten van 3 en ,o Augustus laatstl., Gecommitteerd geweesc zynde tot bet formeeren van eene Inftruétie voor den Agent van Finantiën, om daaromtrent der Vergadering te dienen van confideratiën en advis.

Is geleezen de Requeste van Femmetje van der Landen, Weduwe van A. Dambach; daarby verzoekende, uit hoofde van den armoe ugen ttaat, waar in zy zich gedompeld vind, met eenig jr.derfLnd, by wyze van Gratificatie begunftigd te wor.ien.

Ln gedecreteerd: de voorfchreeve nquosre, in oriffina *, te (lellen in banden \an de Cómmisfie cot het wetk der Gratificatiën, in een Committé generaal benoemd, om daarop het noodige reguard te liaan.

Zyn ter Vergadering geleezen twee Requesten, als: Van JUStinus thnricus Kivits, Stenige.echtigd Burger bmren den Èiikk\ quali eit als lasc en procuratie hebbende van' Cfa-htïaan tiubens, woon de tot Kev laer; — en Wfft den Prior en verdere Conyentuaalen van het Klooster der Karmeliten te Boxmeer; daarby ter voldoening aan het a$ Articul der -Jgemees e beginzelen van de Staatsregeling , aangifte doettde der by hun requestranten in eigen lom bezeten wordende Tienden en Chynfen ; verzoekende dtswegens te worden verklaard voor diligent, en voor het gemis deizelven fchadeloos gefield.

En in aanuerking genomen zynde, dat de aangevers der gemelde Tienden, buiten deeze Republiek woonacfitig zyn.

L goedgevonden en verdaan bovengemelde requeste aan te nemer., en dezelve, in oüginali, te (lellen in handen var. de Burgers r*ep a;f ntanten Costerus en verdere, by Decreet van den 2 Augustus iaacscl.,

Ge»

Sluiten