Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

li NOVEMBER 1798» 471

Gecommitteerden, relatif hec 24 eh 25 Arcieül der algemeene beginzelen van de Staatsregeling, om daaromtrene der^ Vergadering te dienen van confideratiën en advis.

Is geleezen de Requeste van Antony yan Wachan, woonende te trichem, in het Land van Buuren;be» voorens mede Voerman aldaar ; daarby verzoekende, dat de Vergadering het daar henen gelieve te dirigee* ren, dat zekere Cornelis van Beest, toenmaaligen Buurmeester aldaar, aan wien hy Suppliant, even voorde laatfte revolutie by hec vercrek der Hesfifche Trou* pes, zyn Wagen te leen had gegeven , moge Worden geconltringeerd, denzelven aan hem Suppliant te reftituëeren, of hem daar voor fchadeloos te Hellen,als hebbende gemelde wagen zyn voorig beftaan uitgemaakt.

En gedecreteerd s den Suppliant met deszelfs Ver* zoek te renvoyeeren aan de ordinaris Juftitie.

Is geleezen de Requeste van C. Verhaar en h in naam van eenige zich noemende Stemgerechtigde Burgers; woonende te Et ten en de Leur, Lande van Breda, zich daarby beklaagende over de in de maand Maart deezes jaars gedaane aanftelling van de Municipaliteit aldaar; en voorts, om daarby geallegueerde redenen verzoekende, dat de Stemgerechtigde Burgers binnen voorfchreeve plaatfen , tot hec verkiezen van eene geheele nieuwe Municipaliceic mogen worden opgeroepen.

' Waarop gedelibereerd en in aanmerking genomen zynde, dac de requestrant in naam van anderen tekend, zonder eenige blyk van qualificatie;

Is gedecreteerd : de voorfchreeve requeste te hou* den buiten deliberatie.

Ii s Op

Sluiten