Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(7» 1* NOVEMBER 1798.

Op het, geproponeerde door den Burger Repraefentant van Royen, zyn der Cómmisfie op den 21 September laatstl. benoemd, ten examen van zekeren voordrage door het Uitvoerend Bewind, betrekkelyk tot de Publicatie der Nationaale Vergadering, van 6 January 1797, en 3an welkers hoofd de voornoemde Burger Repnefentanc zic{i bevind, geadjungeerd, de Burgers Repreefencanten Appelius en Wcrner, welke Burgers als nu geconfidereerd worden van den beginnen af in voorfchreeve Cómmisfie benoemd geweest te zyn.

Zullende extract, hier van worden ter hand gefield, aan don Burger Rep;a:fentant van Royen, tot informatie.

By refumtie gedelibereerd zynde , over eene Misfive van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Llepubiiek, gefchreeven alhier den 25 October laatstl. en den a November daaraanvolgende ter deezer Vergadering geleezen; houdende ingevolge vanen ter voldoening aan het Decreet van den 15 der laatst afgelopen maand, deszelfs confideratiën en advis op eene Misfive van het intermediair Adminiftratif Befluur, van het voormaalig Gewest Holland, gefchreeven alhier den 8 Oclober; daarby favorabel voorgedragen hebbende, het toeleggen van een Jaarlyks Penfioen aan de in dezelve Misfive genoemde gewezen geëmployeerden, van de verkogte zogenaamde Hollandfehe groote Zeil en Binnenjagcen 7 __ En de tweede en derde leezing van voorzegde Misfive, op den 7 deezer en heden gefchied zynde; heeft de Vergadering om redenen en motiven; haar daar toe moveerende, goedgevonden en verftaan, in der Supplianten verzoek mids deezen te difficukeeren; doch echter conform het advis van het bovengemelde Bewind bedotten : het Uitvoerend Bewind mids

dee-

Sluiten