Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C iï )

van beide Kamers, zal hebben de zorg voor alle de Charters en Papieren , in de Charter-Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam bewaard wordende, en die, behalven de werkzaamheden zyner post, mede zal zyn gechargeerd , om , overeenkomstig het 42. Art. van hét Reglement van Orde derEerfle Kamer, en het 38. Articul van het Reglement van Orde voor de Tweede Kamer, te zorgen, dat by de Stukken, welken in handen ecnor perfoneele Commisfie worden gefield, of aan het Uitvoerend Bewind, of een Gcrichts - Hof worden gezonden om advis, eene behoorlyke Inventaris worde gevoegd, van welke hy het dubbeld zal houden, en by het terugkomen, naarzien , of alle da Stukken in orde zyn. Zullende de Secretarisfen , eene nadere voordragt doen, overdewyze, op welke best zaï kunnen worden voldaan aan de 42. en 38. Art. van de Reglementen van Orde , zonder het werk van den Charterbewaarder, omflagtiger dan nodig is te maken.

4-

Er zal worden aangefteld een Index-maker , op een. Traclement van ƒ 2200 -, ,en eene door de Secretarisfen , onder approbatie van het Vertegenwoordigend Lichaam, vast te Hellen Inftrucïie,

5-

De benoeming van den Charter-bewaarder en Indexmaker , zal gefchieden in manier als volgd :

De Secretarisfen der beide Kamers, zullen voor ieder deezer posten maaken eene Nominatie van vier Perfoonen , welke aan de twee Kamers ter approbatie zal worden geprsdenteerd : Dezelve Nominatiën geag'-eëerd zynde , zullen dezelve door de Eerste Kamer, ieder tot een dubbeltal worden gereduceerd, uit welk dubbeltal door de tweede Kamer één zal worden gekozen.

6.

Er zal worden aangefteld een Charter-Clercq, op een Tradlement van ƒ 2000-, en eene Iiiftructie door den Secretaris der Eerste Kamer, onder approbatie van dezelve , vast te ftellen, en welke byzondcr zal opzicht hebben , om te zorgen dat de Declaratiën der Clercquen behoorlyk woi> den ingericht,

A 6 De,

Sluiten