Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c is )

Op den 13. Augustus is ingekomen een Request van A. Millies, Stemgerechtigd'Burger, gebooren te Deventer, en zedert den jaare 1788. woonagtig te Leyden; verhaaiende, dathy in den Jaare 1787. uit hoofde zyner Vaderlandfche fentimenten , en zyne deelneeming in de Gewapende Burger-Militie, genoodzaakt geweest is zyne geboorte Stad Deventer te verlaaten,en geduurig door, het Qraiï± je Beduur is gedwarsboomd geworden, in zyne pogingen om middelen van beftaan te vinden; dat hem zulks heeft bewoogen in 1794. als Cadet naar de Oost-Indiën te vertrekken, maar na veele maanden wagtens, in de Engelfchen Havens , veroorzaakt door het gelegde Embargo en de confiscatie van zyn Schip, en te hebben afgeweerd alle pogingen der Engelfchen , om hem tot hunnen dienst te verleiden, met veele fchaaden in zyn Vaderland is teruggekeerd , en tot nu toe vrugtelooze poogingen heeft aangewend, om in 'sLands diénst te worden gcëmployeerd. Dit Request is gemuniëerd met copiën van Attestatiën van civisme van eenige Burgers van Deventer, mitsgaders van de Municipaliteit van Deventer, en het Committé van algemeen belang der Gemeente van Leyden.

B. Nlemver.huyz.cn, Stemgerechtigd Burger, woonende te Pynackcr; geeft, by een Request, op 14 den Augustus ingekomen, zyn verlangen te kennen , om als Clercq te worden gcëmployeerd, en grond zich op zyne verkregene kundigheden en liefde tot het Vaderland en waare Vryheid.

Op den 15 Augustus is in deliberatie gebragt een Request op den 9 Juny by het vernietigd Vertegenwoordigend Lichaam ingeleverd , door Adam Feit; gedilurende eene reeks vanjaaren als Copiïst gevverkthebbcr.de. Hy draagt voor hoe hy, van den Oorlog met den Keizer jFofif II. tot hét jaar 1787, dc Wapenen gedragen heeft, en dezelve weder dadelyk by de omwending van 1795. heeft opgevat; hy beroept zich op de getuigenis van den Burger II L. van Aitena, en legt over favorable getuigenisfen van de Officieren en Onder-Officieren der Jager-Compagnie van Leeuwardens Bataaffche gewapende fiurgermagt, en van eenige Burgers van Leeuwarden.

By-

Sluiten