Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 16 3

Ry een befluit van dm 22 Augustus 2yn in onze banden gefield twee Requesten, als een vau J. van Woudenberg en F. F. tramt.

y. van Woudenberg, Burger en Inwoonder der St;d Utrecht; draagt voor , hoe by reeds in den jaare 17:.-. nog maar dertien jaaren oud zynde, de Wapenen v» r zyn Vaderland heeft opgevat, en dat zyne Ouders door gevolgen van plunderingen en requifitiën , in den jaare 1787. zoodanige verliezen hebben geleeden , dat zy genoodzaakt zyn geworden hunnen boedel in den jaare 1795. ten behoeve hunner Crediteuren, teabandonneeren. . P- F. Franzi, Stemgerechtigd Burger; geeft te kennen, dat hy door den dood van zynen Vader, geheel uit de broodwinning is geraakt, waar door hy niet alleen voor hem, pjaar ook voor zyne Moeder en vier onmondige Kinderen, moet zorgen; zynde hy magtig vier taaien, als JSederduitsch , Fransch , Italüans"ch en Èngelsch.

Dit Request is gemuniëerd met Declaratöireu van Civisme van ecnige Burgers van Amfterdam, en van den Burger Krayenhojf.

Op den 24. Augustus is geleezen een Request van Fred-rik Won'i■ tiran ; daar by voordragende, dat hy door een iamenloop van ontelhaare rampen, waar onder byzomleï ook te tellen is , dat hy door een zwaaren brand van alle zyne Bezittingen is beroofd geworden, en daarënboven door de gevolgen van de omwending van 1795. zich in de noodzakelykheid heeft gebragt gezien, om, wilde hy zyne eerlyke Principes niet verzaaken, en anderen hun geld in de XV'aagfcbaal ftellen, zyn affaire te quitteeren; die Burger heeft ook overgelegd een Declaratoir van Civisme van «énige Burgers van Amfterdam.

II. jf. de Wétn, Stembevoegd Burger der Bataaffche Républiek, thans woonende in den Hage; beklaagd zich by een Request, op den 15. Augustus ingekomen, dat hy , aangefteld zynde tot tweede Commies by het bureau van Correspondentie van het Departement van Buitenlandfchc Betrekkingen, op den 1 Junylaatstleden de verklaring had afgelegd en in functie was getreden, maar op den 14 Juny buiten functie was gefield geworden, hebbende hy

een

Sluiten