Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C \7 O

een Extract bekomen ujt het Register der Beflunen vaji het Intermediair Beduur der Bataaffche Republiek , waar uit bleek, dat het bureau van Buitenlandfche betrekkingen gedisfolveerd was, en drie Commiefen, met zeven Clercquen , tot de provifioneele waarneeming der werkzaamheden van hetzelve, waren gerequireerd, doch waaromtrent 'de Requestrant zich bezwaard, dat twee Commiefen en een Clercq zyn aangedeld, welke by de disfolutie van het bureau, niet op hetzelve waren gcëmployeerd, en dat naderhand nog meer nieuwe Clercquen zyn aangedeld geworden ; verzoekende hy een fpoedig redres, door met eencn convenablen post by de Nationale Cancelary of GrifBe , of by het Uitvoerend Bewind, of een van deszeifs Departementen , te worden geplaatst. Dit Request is in onze handen gefield geworden, om 'er het noodige reguard op te daan.

Op den 0.9. tfégttWs'iS in onze handen gedeld het Request van P. M. Roggeiikamp, gediend hebbende aan boord van 'sLands Schepen van Oorlog, Admiraal de Ruiter en Waslënaer, onder Commando van den Capitein Hollam', en in den Slag van den n Octoher, Krygsgevangen gemaakt , zvnde hy federt zyn retour op den 24 January deezes fg&fi , van alle middelen van bedaan ontbloot. Dit Request is gemuniëerd van een Extract uit het Verbaal van den Agent der Marine; houdende, dat hy op de Lyst der Sollicitanten zoude worden geplaatst; een copie van ten Request, door hem aan het Uitvoerend Bewind g& pré-clërit'eerd, om te worden gcëmployeerd; een copie dtl Acte, hem'in Ronden gegecven, 0111 zich naar Holland te begeeven, mits niet dienende tegen Groot - brittanniën en zyne Bondgenooten; een favorable attestatie van den Capitein Holland; een Declaratoir van Civisme van eenige Burgers van Amfterdam, en de Acte van Stemgerechtigheid, door de Adminidrative Municipaliteit van Amderdam , hem afgegeeven.

Op den 29 Augustus is in onze h$nden copiëlyk gedeld een Request vanD. Buddeman, woonende binnen de Stad Amiierdam; daarby verzoekende eene bediening te erlangen,

en

Sluiten