is toegevoegd aan je favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jo NOVEMBER 1798, 12*3

Öerde Halve Brigade, en het Billet 1 Re Esquadron van het tweede Regiment; en zyn dienvolgende he: gemelde Bataillon en het gemelde Esq'iadron genomineerd, als Lyfwacht van het voorengemcldc Lichaam ; > Isw aa En zal Extract deezes worden gezonden aan do wee de Kamer, tot informatie, en gelyk extratfaan het Uitvoerend Bewind, met last, om, met in achtneming van het geen daar toe, met betrekking tot de formatie van de Lyfwacht van het Vertegenwoordigend Lichaam, by deszelfs Decreet van den 24 deezer lopende maand, verder is bepaald; tevens te zoréen, dat aan de bovengemelde Troupes order tot den marsen herwaards worde gegeven, en by hun arrivemenr insgelyks re zorgen voor derzelver Cazerneering en verdere voorziening van alle zodanige Fournituures, als to: de equipeering en de waarneming van den dienst voor zodanig Corps word vereischt, en zulks tot dat door het Vertegenwoordigend Lichaam hier omtrent nadere fchikkingen zullen zyn gemaakt.

De Stembriefjens der Leden opgehaald zynde, tot het reduceeren der rwee Nominatiën, ieder van vier Perfoonen, door Mansmannen van Lekkerkerk en door he: Committé van Justitie van St. Maarten, Falkoogh en Eenigenburgh per Misfives ingezonden en op dm 26 deezer lopende maand ter deezer Kamer geleezen, in de Notulen van dien dag geinfereerd en tot heden gehouden in advis ■— tot op vier Perfoonen, ten einde uit deeze twee Tweetallen twee Perfoonen door de tweede Kamer worden benoemd, ter vervulling der by gemelde twee Rechtbanken exteerende Vacatuures, is, volgens het Rapport der Com-

misr