Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4

3 DECEMBER 1798.

Is geleezen eene Misfive van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, g-.fchreven alhier, den 27. November laatstleden, houdende, i gevolge van, en ter voldoening aan het Decreet van den 1 ~J. September daar te vooren, deszelfs confideratiën en advis, op de Requeste van den R ;ad van Administratie van het tweede Regiment Cavallerie ; daarby verzogt hebbende, dat aan dezelve mogt worden geaccordeerd eene Gratifica.ie van ƒ 26365 : -: - en daarenboven eene extraordinaire toelage van ƒ 5 • 6 -: per Paard in de week, en zulks voor den tyd van drie Maanden, te rekenen van 30. July, tot ultimo September laatstleden. En

Tendeerende hetzelve advis dat het eerfte verzoek geaccordeerd, doch het tweede zoude behooren te woruen gedeclineerd.

En is goedgevonden en verftaan, de tweede Leezingvan hetzelve, te bepaalen op aanftaande Donderdag den 26, December.

Is geleezm eene Misfive van het Uitvoerend Bewind dr Bataaffche Republiek, gefchreven alhier den 21, November laatstleden, houdende kennisgeving van de by herhaaling by hetzelve Bewind ingebragte klagten van behoeftige gepenfioneerde Officieren, welke reeds bvkans 5 Maanden, zommigen zelfs 8 Maanden van de betaaling der hun voorheen toegelegde Penfioenen verftoken zvn gebleven, niettegenftaa.de dezelve zich behoorlyk en by tyds, om de continuatie derzei verPenfi oenen hadden aangemeld, verzoekende hei voornoemde Bewind, om redenen breder by deszelfs Misfive geallegueerd, dat daarin ten fyoedigften worde voorzien, en wel fpeciaal dat by Decreet worde bepaald, dat, hangende de deliberatiën over het onderwerp der Militaire Penfioenen, en tot

zoo

Sluiten