Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3 DECEMBER 1798. £/

30. Van de Requeste van Lidt de Jende r c. f., allen Burgers, woonende binnen de Stad Utrecht, daarby zeker Plan van Finantie aangeboden hebbende.

Hebben ter Vergadering uitgebragt het navolgend Rapport:

(Fiat infertió). *

En heeft de Vergadering, berustende in de confideratiën door de Gecommitteerden voornoemd, ten aanzien van de in hunne handen gefielde Stukken voorgedragen , conform den voorflag van dezelye Gecommitteerden , goedgevonden de voorzorgen , omtrent den uitvoer van Geldfpeciën, nader tot een object van deliberatiën te maaken, en diensvolgende mids deezen te verzoeken en te committeeren de Burgers Reprcefentanr.cn Daendels, en verdere, by Decreeten van den 8. en 13. Augustus laatstleden, Gecommitteerd geweest zynde tot het concipiëeren eener Inftruétie voor den Asenc van Finantiën, om, na gehouden confcrennën met het Uitvoerend Bewind deezer Vergadering te dienen van confideratiën en advis, of en welke nadere voorziening omtrent den uitvoer van Geld Speciën zou behooren te worden daargefleld.

Zullende hetzelve Rapport inmiddels gedrukt, aan de Leden gedisrribuëcrd en op 's Lands Drukkerye voor een ieder worden verkrygbaar gemaakt.

En zal hiervan, by Extract deezes, worden kennis gegeven aan den Burger Reprcefemant Daendels, als eerstbenoemden in de voorfchreeve Coaimislie, tot informatie.

De Burgers Reprajfentanten Daendels, en verdere,

(*) Zie Bylage B.

Sluiten