Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6 DECEMBER i79B. ïSx

teerden tot de Kerkelyke Zaaken gefield, om confideratiën en advi», eene Mjsüvfi van het Gemeente Beftuur van Wik by Duurfiede; gefóbreeyeu aldaar den 8. derzelve maanden om daarby geallegueerde redenen, verzoekende ïllncidatie omtrent hec *. Articul der Publicatie van den 12. Julv deezes jaars.

Uitdoe Misfive blykt, Burgers Reprrcfentanten! dat de voornoemde Municipaliteit zeven Perfoonen hebbende benoemd,- ten einde de Kerk en Pa.tory-huizinge te doün tauxeeren en:<&t deeze zeggen, dien aangaande noch ntu* traaf, noch deskundig te zyn , en ook verzoeken geillucideert re worden, hoedanig die tauxatie moet gefchieden, het zy 111 eens, ofte Wel voor jaaren volgens een accoort des wegens te maaken , als mede, of by die tauxatie moet worden opgegeven de lasten, baaten en fchulden, welke dezelve Gebouwen hebben, of tot dezelve behooren, dan wel, of dit door het Gemeente Beftuur diende te gefchieden? öpwhk De Commisfie kan niet ontkennen, dat het haar eetnVer maate m >eu dat men om dergelyke illucidatiën, die zonneklaar ... de wet te leezen zyn, de Vergadering lastigvalt. - VVat doch wis natuurlyker als dat de Municipaliteit de Perfoonen, dewelke zy tot het doen tatoeëren had gequahficeerd, op de zwarigheid, dat zy gequalificeerde zich 111 deezen niet neutraal, noch déskundisr agtende, te antwoorden, dat zy ook niet gequalificeerd waaren om hetzelve te doen, maar om het te doen doen door Pimmerlieden, Metzelaars of andere deskundigen terwyl de overige zwarigheden alle in den duidelvken letter van de Publicatiën van 12. July deezes jaars zvn opgeruimd. J

Het is dan om voorfchreeve redenen, dat uwe Commisfie zoude advifeeren tot het navolgend Befluit:

, DeD Eerfte Kamer vnn het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffehen Volks, gehoord hebbende het Rapport eener perfoneele Commisfie, op eene Misfive van het Ge. meente Beftuur te Wyk by Duurftede, in dato den 8 October laatstleden, om daarby geallegueerde redenen , verzoekende iilucidatie, omtrent het 2. Articul der Publicatie van 12. July deezes Jaais.

En

Sluiten