is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34$ ü DËCEMBER 1798.

dienst der B itaaffche Republiek, commandeerendë 's Lands Fregat van Oorlog de Medea, liggende in de Haven van Curagao\ om daarby geallegueerde redenen, verzoekende, dat zy Scppliante aan derzelver verpligting in de gedecreteerde Geldheffing van vier ten honderd, moge worde ontheven; en dat voorts het Vertegenwoordigend Lichaam gelieve te Verklaaren, dat zy , benevens haar Man, by zyn retour alhier te Lande, alnog zal kunnen volftaan in dezelve Heffing te participeeren.

En is hetzelve verzoek gedeclineerd en gewezen van de hand. Czonder refümtie.)

De Burgers F.eprjefentanten Leemans, eri vérdere, by Decreet van gisteren. Gecommitteerden, ten examen eener ten zeiven dage gedaane Propofitie door den Burger R^prsfentant de Sonnaville, in * de Notulen van d»en dag geïnfereerd;

Hebben ter Vergadering uitgebragt het navolgend Rapport :

BURGERS REPRESENTANTEN !

Het behaagde de Vergadering, om by een Befluit op gisteren, in handen te flellen van de Commisfie tot de verdeeling der Departementen, Districten en Ringen, eene propofitie van den Burger Repraïfentant de SonnaviU le, inhoudende om te onderzoeken, in hoe verre die Burgers dewelke in en na den jaare 1787. om politique vervolgingen uit hun Vaderland geweken zynde, voor dert jaare 1796. daarin zyn wedergekeerd, en welke Burgers volgens het 32. Articul, aangaande de vereischtens tot Leden van het Vertegenwoordigend Lichaam daarby uitgezonderd zynde, of en /«|hoe verre dat Articul tot andere mindere Beftuuren mede van applicatie zoude behooren

gemaakt