Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ü DECEMBER. 179B.

zing van dezelve te bepaalen, op aanftaande Maafi^ dag den 17. December.

Is geleezen eene Misfive vari het Uitvoerend Èe~ wind der Bataaffche Republiek , • efchreVcn alhier den 5. deezer; houdende, ingevolge van , en tér voldoening aan het Decreet van den 16. November laatstleden j deszelfs confideratiën en advis, op ds Re-» queste van de W-duwe van den gepenfioneerden Capitein O. J. dc Quay; daar by verzogt hebbende aan-« ieetaaling van het aan wylen haaren Man, nog comf»eteerehd Penfioen.

' En tendeerende hetzelve advis, dat het verzoek bf voorfchreve Requeste gedaan , zoude behooren te worden geaccordeerd.

En is goedgevonden én vérflaan, de tweede Leezing van dezelve :e bepaalen, op aanftaande Maan-* dag den ij. December.

ïs geleezen eene Misfive van het Uitvoerend Be~ yrind der B/taaffche Republiek., gefchreven alhier den 5. deezer; houdende, ingevolge Van, en ter voldoening aan het Decreet van den 20. November laatstleden, deszelfs confideratiën en advis op de Requeste van Joh. de Vey, weduwe ji. Roelofswaard, daar by verzogt hebbende, dat aan haar fuppliante mogt worden toegelegd, eene jaarlykfche gratificatie van ƒ '50:-:- wegens het gemis van haare bediening, welke zy in Staats Vlaanderen heeft bekleed gehad.

En tendeerende hetzelve advis, dat het verzoek r by voorfchreve Requeste gedaan, zoude behooren te worden gewezen van de hand. Doch niet te min aan het Vertegenwoordigend Lichaam in confideritie gee* vende, om aan haar fuppliante , uit hoofde van der- fêlwr armoedlgen toeftand^ even als aan den* Burger

Niei>

Sluiten