Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

424 ia DECEMBER 1798.

En Is voorts gedecreteerd: Copie van de voorfchreve Misfive en Bylagen, te Hellen in handen van de Binders Repnefentanten Martevelt, en verdere, by Deen eten van den 3. Augustus en 7. November laatstleden, Gecommitteerden, relatief het 53. Articul der Algemeene Beginzelen van de Staatsregeling, om, nopens eene in deezen te neemen algemeenen maatregel, der Vergadering te dienen van confideratiën en advis. (Zonder refümtie.j

Is geleezen eene Misfive van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, gefchreven alhier, den 29. November laatstleden, daar nevens ter voldoening aan het Decreet van den 19. September te vooren, aan de Vergadering inzendende eene van het hetzelve Bewind gerequireerde naauwkeurige opgaave der ondrrfcheidene Bureaux, onder het resfort der Agerten exifteerende, benevens het a-mtal geëm* ployeerdens by dezelven, en de traclementen, die aan dezelven zyn beloofd geworden.

En verzoekende het bovengemeld Uitvoerend Bewind, door het Vertegenwoordigend Ligchaam te mogen worden geauthorifeerd, om voor den termyn , zullende verfchynen met den laatften deezer loopende Maand, wederom te mogen doen depecheeren, al zulke Ordonnantiën, in de voorfchreve Misfive opgegeeven, ten behoeve van den geëmployeerden der by dezelve Misfive insgelyks voorkomende Agtntfchappen.

En gedecreteerd: voorfchreve Misfive en Bylage, in originali, te fteilen in handen van de Burgers Reprsefentanten Daendels, en verdere , by Decreeten van den 8. en 13. Augustus laatstleden gecommitteerd geweest zynde, tot het concipieeren eener Inftru&ie voor den Agent van Finantiën, om daaromtrent

Sluiten